آزمایشگاه انتقال حرارت

سرپرست: دکتر ندا گيلاني- دکتري مهندسي شيمي

 

انتقال حرارت يکی از علوم کاربردی در رشته­های مختلف مهندسی از جمله مهندسی شيمی و مهندسی نفت است. دانشجويان به صورت عملی پديده­های مربوط به انتقال حرارت را در آزمايشگاه آن بررسی می کنند. آزمايشگاه انتقال حرارت دانشكده فني فومن در سال تحصيلي 1390 افتتاح و به بهره برداري رسيد که در اين آزمايشگاه دانشجويان رشته­هاي مهندسي شيمي و مهندسي نفت، آموخته­های خود در درس انتقال حرارت را مورد بررسی عملی قرار می دهند. دستگاههاي قابل استفاده در آزمايشگاه انتقال حرارت دانشکده عبارتند از:

 1-دستگاه اندازه گيري ضريب هدايت حرارتي جامدات، مايعات و گازها

دانشجويان می­توانند با استفاده از اين دستگاه ضريب هدايت حرارتی گازها، مايعات و جامدات مختلفی را اندازه بگيرند و تاثير ضريب رسانش را بر ميزان حرارت منتقله بررسی کنند. همچنين با استفاده از اين دستگاه دانشجو می­تواند رابطه خطي تغييرات دما با لگاريتم شعاع در سيستم هاي استوانه اي را نيز بدست آورد.

3- دستگاه تعيين ميزان انتقال حرارت تشعشعي و جابجايي آزاد

انتقال حرارت به صورت رسانش، انتقال حرارت تششعی و جابجايي آزاد صورت می­گيرد. مکانيسم­های انتقال حرارت در شرايط و محيطهای مختلف متفاوت است. دانشجو در درس انتقال حرارت آموزش می­بيند که هريک از روشهای انتقال حرارت در چه شرايطی غالب است و با استفاده از اين دستگاه می­تواند به صورت عملی ميزان انتقال حرارتی تشعشعی و جابجايي آزاد را اندازه­گيری کند.

4- دستگاه تعيين ضريب تاثير پره­­هاي سوزني

پره­ها از جمله تجهيزاتی است که در صنايع برای افزايش سطح تبادل حرارت استفاده می­شود. با استفاده از اين دستگاه دانشجو قادر خواهد بود ضريب تاثير پره­های سوزنی شکل را تعيين کند.

 5-دستگاه اندازه گيری ميزان انتقال حرارت در مبدل هاي گرمايي صفحه­ای، پوسته- لوله و دو لوله­ای

يکی از تجهيزات رايجی که در صنايع برای گرم­سازی و يا سردسازی سيالات استفاده می­شود مبدلهای حرارتی است. اين دسته از تجهيزات با استفاده از تبادل حرارت بين جريانهای گرم و سرد می­تواند برای گرم­ کردن و يا برای خنک سازی سيالات استفاده شود. در آزمايشگاه انتقال حرارت دانشکده فنی فومن، سه نوع رايج مبدل: صفحه­ای، پوسته-لوله و دولوله­ای وجود دارد و دانشجو می­تواند به صورت عملی دمای سيالات و سپس ميزان انتقال حرارت را در هريک از اين مبدلها اندازه­گيری نمايد. اين دستگاه قابليت اندازه­گيری دمای جريانهای سرد و گرم را به صورت همسو و ناهمسو نيز دارد.

6-دستگاه اندازه­گيری ميزان انتقال حرارت در ظروف همزندار مجهز به كويل و ژاكت.