آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد هیبریدی و محیط زیست

سرپرست: دکتر آزاده ابراهیمیان پیربازاری

مدرک: دکتری شیمی تجزیه

مرتبه: استادیار

 

مقدمه:

آلايندگي محیط زيست توسط مواد مضر و خطرناک كه از صنايع شیمیايي مختلف از جمله صنايع نساجي، دارويي، آفت كشها، صنايع رنگ و غذايي ناشي مي شود مسئله ي مهم و مبرمي است كه توجه همگان و بخصوص پژوهشگران را به خود جلب كرده است . شرايط امروز اقتضا مي كند كه براي حذف برخي از آلاينده ها تدابیر خاص گزينشي به كار گرفته شود . با توجه به تاثیرات مضر آلاينده ها در وضعیت منابع آب، هوا و خاک و سلامت انسانها، شیمي به عنوان يك علم عملي در تلاش زيادي براي پیدا كردن راه حلهايي براي كاهش و يا از بین بردن اين آلايندگي ها مي باشد . در اين راستا مواد هیبريدي توجه زيادي را به خود جلب كرده است. از آنجايي كه مسئله حذف آلاينده هاي محیط زيستي كاربردهاي وسیعي در صنايع مختلف ازجمله صنايع دارويي، صنايع نفت و پتروشیمي، صنايع پلیمري و رنگ، صنايع غذايي، صنايع شیمیايي و ..دارد. امکان انجام همکاريهاي بین گروهي و بین رشته اي وسیعي مي تواند وجود داشته باشد.

 

مهمترین اهداف و رسالتهای آزمایشگاه:

1-   سنتز و شناسايي نانو جاذبهاي هیبريدي آلي- معدني

- 2  سنتز و شناسايي نانوفوتوكاتالیستهاي هیبريدي آلي- معدني

- 3 اصلاح نانوجاذبهاي طبیعي براي افزايش ظرفیت برجذب آلاينده ها

 4-  اصلاح نانوفوتوكاتالیست ها براي افزايش كارايي آنها در تخريب آلاينده ها تحت نور مرئي

- 5  استفاده از نانوجاذبها و نانوفوتوكاتالیستهاي سنتزي و اصلاح شده در تصفیه ي پسابهاي شهري، كشاورزي و صنعتي

6-  ارائه راهکارهاي جديد در تصفیه پسابهاي كارخانجات صنعتي

7- ارائه راهکارهاي جديد در تصفیه ي فاضلابهاي شهري و روستايي

8-  تبديل آلاينده هاي خطرناک محیط زيستي و تبديل آن به آلاينده هاي كم خطرتر