نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

در خصوص ثبت نام جهت شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده فنی فومن

94/09/25

بدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان گرامي ميرساند آخرين مهلت ثبت نام جهت شركت در انتخابات شوراي صنفي دانشكده فني فومن، تا پايان ساعت اداري روز سه شنبه مورخ 94/10/01 مي باشد. مهلت فوق قابل تمديد نبوده و در صورت به حدنصاب نرسيدن واجدين شرايط، شوراي مذكور تا زمان برگزاري انتخابات در سال تحصيلي آينده منحل مي گردد.