نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

مصوبه كميته منتخب شوراي آموزش دانشگاه درخصوص ورود بدون آزمون از كارشناسي به كارشناسي ارشد .

94/11/05

 

پيرو آيين نامه شماره 96474/21 مورخ 24/5/1394 وزارت علوم، تحقيقات وفناوري در خصوص پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي به كارشناسي ارشد ، موضوع در كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه مورخ 28/7/1394 مطرح وبه شرح زبر مصوب گرديد  .

1- براي دانشجويان ورودي  91 ، در پايان نيمسال ششم گذراندن حداقل 100واحد الزامي است .

2- براي دانشجويان ورودي 92 و پس از آن ، براساس بند يك آيين نامه فوق الذكر ، پايان نيمسال  هفتم وگذراندن 115 واحد الزامي است .

تبصره : با توجه به آيين نامه مصوب وزارت دال برلزوم گذراندن حداقل 110 واحد درسي تا پايان نيمسال ششم ، پذيرش دانشجوياني كه بين 100 تا 110 واحد درسي گذرانيده اند منوط به اعلام موافقت با درخواست صورت گرفته از طرف دانشگاه در اين ارتباط است .