نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

تغيير ساعت كلاس اصول و مباني لجستيك و زنجيره تامين دوره هاي اموزشهاي الكترونيكي.

95/07/27

ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دوره آﻣﻮزﺷﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻓﻮﻣﻦ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ، ﮐﻼس  اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ 13 - 10:45 روزﻫﺎي ﺷﻨﺒﻪ  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.