نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اجازه ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر دارندگان مدرك معادل كارشناسي وكارشناسي ارشد.

95/09/13

به استحضار مي رساند؛طبق بخشنامه شماره 151160مورخ 1394/07/25 مدير كل محترم دفتر آموزش عالي غير دولتي وزارت علوم تحقيقات وفناوري به افرادي كه ورود آنان پس از تاريخ 1377/09/03تا پايان سال 1381 است اجازه ادامه تحصيل در مقطع بالاتر داده شده است. بديهي است تاييد مدارك تحصيلي مربوط طبق بخشنامه هاي ارسالي قبلي توسط دفتر مذكور الزامي است.