نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور مالی

  •  اهم كارهاي صورت گرفته در امور مالي دانشكده فني فومن به شرح زير مي باشد:

1- كارهاي مربوط به بانك ها

2- تهيه ليست هاي دستي مربوط به پرداخت هاي پيش آمده و تنظيم ليست بيمه كاركنان پيماني و قرارداد معين و انجام امور بيمه

3- كليه كارهاي مربوط به تعهدات و اعتبارات

4- كارهاي مربوط به دريافتها و پرداخت ها و همچنين تنظيم كليه اسناد مربوط به آنها

5- تهيه و تنظيم ليستهاي درآمد آموزشي و پيگيري درخصوص دريافت درآمدها

6- برگزاری مناقصات محدود

7- تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانكي حسابهاي مستقل براي هرماه و گزارش مالي درخصوص ميزان بودجه و هزينه انجام شده.

در حال حاضر خانم مریم پورابراهیمی مسئوليت مالي دانشكده فني فومن را برعهده دارد،در ضمن كارپردازي دانشكده نيز زير نظر حسابداري مي باشد.جناب آقاي راشد مولایی مسئوليت كارپردازي دانشكده را بر عهده دارد.