نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه2

برنامه هفتگی و تاریخ امتحانات اولین ورودی از دانشجویان كارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشكده فنی فومن در نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

92/06/21

 

 

 

نام درس

 

شماره درس

 

گروه

 

تعداد

 

نام مدرس

 

زمان و محل درس

 

تاريخ امتحان

 

دروس پيشنياز ( همزمان)

 

ظرفيت

 

 

 

واحد

 

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

 

 

تصفيه پيشرفته

8104388

 

3

دكتر خياطي

 

 

12-9

 

 

 

23/10/92

ساعت 30/13

 

 

جداسازي چندجزيي

8104127

 

3

دكتر آرون

 

 

17-14

 

 

 

16/10/92

ساعت 9

 

 

رياضيات پيشرفته

8104149

 

3

دكتر محمدي خاناپشتاني

 

 

 

12-9

 

 

14/10/92

ساعت 9

 

 

حرارت پيشرفته

8104049

 

3

دكتر سيد حامد موسوي

 

 

 

 

16-13

 

25/10/92

ساعت 30/13