نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خبر24

افزايش سنوات براي دانشجويان دوره روزانه نابينا و كم بينا

92/06/26

 اطلاعیه

عطف به نامه شماره 51579/130  مورخ 5/3/1392 مربوط به  افزايش سنوات براي دانشجويان دوره روزانه نابينا و كم بينا بدون پرداخت شهريه، به استحضار می رساند؛ موضوع در جلسه مورخ 19/3/1392 كميسيون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح  و مقرر شد: با اضافه سنوات اين گونه دانشجويان  دوره روزانه حداكثر 2 نيمسال  بدون پرداخت شهريه به شرط تاييد كميسيون بررسي موارد خاص پرديس / دانشكده مربوط موافقت شد.