نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ممنوعیت

ممنوعیت تحصیل همزمان

93/03/12

درخصوص ممنوعيت تحصيل همزمان در دو مقطع به استحضار مي رساند، بخشنامه موبوط صرفاً مربوط به دانشجوياني بوده كه با يك نيمسال (1-89) در مقطع كارشناسي فارغ التحصيل مي شده اند و براي نيمسال مذكور نبايد به طور همزمان در دو مقطع تحصيل مي نموده اين گونه دانشجويان در صورت فارغ التصيلي مي توانستند از نيمسال دوم سال تحصيلي 90-1389 به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد بپردازند.براين اساس ادامه تحصيل همزمان در دو مقطع غيرمجاز بوده و واحدهاي گذرانده شده قابل پذيرش نمي باشد.