نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیئت علمی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه

گروه آموزشی تلفن پست الکترونیکی

1

دکتر محمد علی آرون

استادیار

مهندسی شیمی 013-34733151 maaroon@ut.ac.ir

2

دکتر آزاده ابراهیمیان

استادیار

مهندسی شیمی 013-34734927 aebrahimian@ut.ac.ir

3

دکتر فاطمه اسماعیلی خلیل سرایی

استادیار

علوم پایه

013-34734921

(152)داخلی

f.esmaeili.kh@ut.ac.ir
4

دکتر محمد صادق سنگری

استادیار مهندسی صنایع   mssangari@ut.ac.ir

5

 دکتر ندا گیلانی

استادیار

مهندسی شیمی

013-34734921

 (151)داخلی

gilani@ut.ac.ir

6

دکتر محمد محمدی خاناپشتانی

استادیار

مهندسی شیمی/

مهندسی نفت

013-34734921

 (132)داخلی

muhammadi_mu@ut.ac.ir      
7

دکتر سلمان نظری شیرکوهی

استادیار مهندسی صنایع

013-34734921

(133) داخلی

snnazari@ut.ac.ir