نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

11144

نمره تكدرس مقطع كارشناسي در سطح تهران

92/08/06

 

اطلاعیه

پيرو مصوبات قبلي شوراي آموزشي در خصوص نمره تكدرس سطح شهر تهران، به استحضار مي رساند؛ موضوع در جلسه مورخ 23/5/1392 شوراي آموزشي دانشگاه مجدداً مطرح و موارد ذيل به تصويب رسيده و از نيمسال اول سال تحصيلي 93-1392 لازم الاجرا است. خواهشمند است دستور فرمايند اقدام لازم به عمل آورند.

  1. معرفي دانشجو براي گذراندن تكدرس در سطح شهر تهران به شرط عدم ارايه درس در محل تحصيل يا پرديس ها و دانشكده ها امكان پذير است.
  2. نمره قبولي حداقل 12 است و در صورت احراز نمره كمتر از 12 درس در كارنامه دانشجو ثبت شده و به عنوانمردودي محسوب و دانشجو بايد مجدداً آن را اخذ و بگذراند.
  3. در صورت مهمان شدن در دانشگاه ديگر و اخذ شهريه واحد از وي، پرداخت هزينه به عهده دانشجو است و دانشگاه وجهي نمي پردازد.
  4. حداكثر تعداد واحد براي مهمان شدن دانشجو با شرايط فوق 8 واحد مي باشد.در صورت انتخاب و معرفي دانشجو بيش از 8 واحد درسي واحدهاي مازاد 8 واحد از درجه اعتبار ساقط است.