نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

1133

قابل توجه دانشجویان محترم كارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشكده فنی فومن

92/10/16

بسمه تعالي

قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد مهندسي شيمي

بدينوسيله به استحضار ميرساند نظر به مصوبات هيأت رئيسه دانشكده هاي فني كاسپين و فومن در خصوص شرايط و كيفيت اخذ پروژه هاي كارشناسي ارشد، لازم است تمامي دانشجويان کارشناسي ارشد مهندسي شيمي بر اساس اولويتهاي زير نسبت به تكميل و تحويل پروپوزالهاي خود حداکثر تا 15 مرداد ماه به اداره آموزش اقدام نمايند. بديهي است به پروپوزالهايي که بر اساس دستور العمل فوق تدوين نشده باشند و يا پس از زمان اعلام شده تحويل گردند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  1. دانشجويان ملزم به اخذ پروژه با اعضاء هيأت علمي دانشکده های فني كاسپين و فومن مي باشند.
  2. اعضاء هيأت علمي دانشكده های فني كاسپين و فومن مي توانند به طور مشترك با اعضاء هيأت علمي دانشکده مهندسي شيمي پروژه ارائه نمايند مشروط به آن كه استاد راهنماي اول عضو هيأت علمي دانشکده های فني کاسپين و فومن بوده و عضو هيأت علمي دوم از دانشكده مهندسي شيمي باشد.
  3.  در صورت عدم تمايل اعضاء هيأت علمي دانشکده های فني کاسپين و فومن مبني بر پذيرفتن مسئوليت استاد اول، فقط اساتيدي است كه به صورت حق التدريس حداقل دو ترم با دانشكده ها همكاري داشته اند مي توانند به عنوان استاد راهنماي اول تأييد شوند مشروط بر آن كه استاد راهنماي دوم از اعضاء هيأت علمي دانشکده های فني کاسپين و فومن باشند.

 

آموزش و تحصيلات تکميلي دانشکده فنی فومن