نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

89

واحد اداري دانشكده فني فومن بر امور پرسنلي(كارگزيني)، سيستم حضور و غياب، مرخصي، ماُموريت، اضافه كار، امور رفاهي و واحد انتشارات و واحد پشتيباني شامل واحدهاي تا‌ُسيسات ،خدمات،مخابرات و فضاي سبز دانشكده نظارت مي كند.
  امور رفاهي كاركنان نيز شامل وام ها،اداره بهداشت،برنامه ريزي سفرهاي زيارتي و سياحتي صورت مي گيرد.

جناب آقاي سید افضل حسینی مسئوليت اين واحد را بر عهده دارند .