نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

da1

در خصوص انتخاب دانشجوی نمونه سال 92

92/07/14

 

اطلاعیه

خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اطلاع رساني موثر، از دانشجويان علاقمند، ثبت نام و پس از بررسي و ارزيابي مدارك واصله، بارعايت موارد ذيل، پرونده افرادي كه امتياز بالاي 50  كسب نموده اند را جهت ارزيابي نهايي به اين اداره كل ارسال فرمايندبه استحضار مي رساند، دانشجويان گرامي علاوه بر تكميل فرم امتياز متقاضي و ارائه آن به همراه مدارك به دانشكده و يا پرديس، ملزم به ثبت نام از طريق سامانه انتخاب دانشجوي نمونه به آدرس http://91.99.101.134  مي باشند (زمان فعال شدن سامانه 15/7/92 لغايت 10/8/92 مي باشد) . بديهي است مدارك دانشجوياني كه از طريق سامانه مزبور ثبت نام نداشته باشند رسيدگي نخواهد شد. لازم به يادآوري است همانند سال هاي گذشته، براي بررسي پرونده دانشجويان، تشكيل ستاد انتخاب دانشجوي نمونه در دانشكده/پرديس متشكل از معاون محترم دانشجويي و فرهنگي، معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي و معاون محترم پژوهشي ضروري مي باشد.

1-  نسبت به درج آيين نامه و اطلاعيه هاي مربوطه در سطح  پرديس/ دانشكده اقدام لازم صورت پذيرد. (براي دريافت پوستر اينجا كليك نماييد و سپس نسبت به چاپ و نصب آن در مكان هاي مناسب اقدام فرماييد.)

2- زمان تحويل مدارك دانشجو به دانشكده  تا تاريخ 24/7/92  مي باشد .

3- زمان ارسال مدارك به اداره كل امور دانشجويي تا تاريخ 1/8/92 مي باشد .

4- به مدارك ناقص و مداركي كه بعد از تاريخ مذكور واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .

5- كليه فعاليتهاي دانشجويان شركت كننده مي بايست مربوط به مقطع تحصيلي فعلي دانشجو بوده و از تحويل و ارسال مدارك فعاليتهاي مقاطع قبلي دانشجو خودداري فرماييد .

6- اصل مدارك و مستندات فعاليتهاي دانشجو در دانشكده نگهداري و صرفا تصوير كليه مستندات توسط بخشهاي مربوطه در دانشگاه برابر با اصل شده و ضميمه تقاضانامه ارسال گردد. در صورت نياز به اصل مدارك مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد .

7- در بخش تآليف ، صرفاً تصوير صفحات اول و شابك كتب چاپ شده به همراه تاييديه مبني بر سال چاپ و نام مولف ارسال شود . (تاييد معاونت پژوهشي پرديس / داشكده الزاميست)

8- ارايه مدارك مثبته در بخش مقالات الزاميست .

9- از ارسال تنديس و لوح هاي مربوط به دانشجو خودداري و صرفا گواهي هاي لازم ضميمه گردد.

10- كسب حداقل امتياز فعاليت پژوهشي ، فرهنگي و اجتماعي و شئونات ضروري مي باشد.

11- از ارسال جزوات درسي دانشجويان خودداري فرماييد .

12- در ارسال مدارك دقت كافي معمول فرمايند . بديهي است پس از دريافت تقاضانامه و مدارك دانشجو ، مدارك ارسالي بعدي مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت .

13- اخذ تاييديه از بخشهاي مختلف پرديس/ دانشكده  متناسب با موضوع فعاليت كه در هر بخش از تقاضانامه قيد شده الزامي است .

14- در بخش فعاليتهاي فرهنگي صرفاً مصاديق فعاليتهاي ذكر شده در آيين نامه درج شود .

15- مشخصات فردي ، تحصيلي و محل سكونت دانشجو دقيقاً تكميل گردد.

16- كليه مستندات بخشهاي مختلف در پوشه هايي جداگانه قرار گرفته و روي هر پوشه موضوع فعاليت درج گردد.

17- در پايان پس از ارزيابي و جمع بندي در صفحه آخر تقاضا نامه (چك ليست) ضمن بازبيني نهايي جمع امتياز كسب شده در سطح دانشكده درج و به همراه مستندات لازم ، با مهر و امضا معاونت محترم دانشجويي و فرهنگي به اين اداره كل ارسال گردد.

 18- در صورت وجود هر گونه ابهام و سوال مراتب را از طريق تلفن 3704  سركار خانم حسين خاني پيگيري فرمايند