نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

injkhk

پايش سلامت دانشجويان ورودي سال 1391

92/08/06

 

اطلاعیه

پيرو نامه شماره 217558/پ/121 مورخ 23/8/1391 درخصوص لزوم پايش سلامت دانشجويان ورودي سال 1391 خواهشمند است دستور فرمايند با هماهنگي با مركز بهداشت و درمان دانشگاه، دانشجويان ورودي 1391 كه تاكنون براي تشكيل پرونده پايش به مركز مراجعه نكرده اند، در اسرع وقت به آن مركز معرفي نمايند. بديهي است براي ادامه تحصيل اينگونه دانشجويان كه پرونده پايش تشكيل نداده باشند بايد مجوز لازم اخذ گردد.