نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

jjj

اطلاعیه حذف و اضافه تاخیری

92/11/16

به اطلاع كليه دانشجويان  مي رساند بدليل تعطيلي دانشكده در بازه حذف واضافه دانشجوياني كه موفق به ثبت نهايي واحد هاي خود نشده اند طبق روال زير و با زمانبندي مشخص شده به آموزش مراجعه نمايند:

  1. پرينت برگه درخواست آموزشي از سايت دانشكده
  2. در قسمت موضوع درخواست دروسي كه در سيستم گلستان براي آنها درخواست مجوز توسط دانشجو ثبت شده است با ذكر شماره درس عنوان گردد.( در صورتي كه درخواست مجوز ثبت نشده است نام و شماره درس و دليل خطا ذكر گردد.)
  3. در پشت برگه درخواست آموزشي كل واحدهاي انتخابي دانشجو با ذكر شماره درس عنوان گردد.
  4. در صورتي كه درخواست مجوز براي همنياز شدن دروس باشد لازم است درخواست همنيازي براي درس مربوطه تكميل و پس از امضاي خانم دكتر ابراهيميان به همراه برگه درخواست آموزشي تحويل داده شود.

 

ورودي 88 و 89  و 90: شنبه 19/11/92

ورودي 91 و دانشجويان كارشناسي ارشد: يكشنبه 20/11/92

ورودي 92: دوشنبه 21/11/92