•  از جمله خدمات ارائه شده در این بخش می توان به پرداخت كمك هزينه تحصيلي، پرداخت وام هاي دانشجویی(تحصيلي و مسکن وضروری، ازدواج و غیره) وخدمات مشاوره و طرح پایش سلامت دانشجویان (جسمی و روانی) و بیمه دانشجویی(حوادث احتمالی، دفترچه بیمه و غیره )،  تسویه حساب  در زمان فارغ التحصیلی اشاره نمود.