از جمله فعاليت هاي اين بخش می توان به برگزاري نمايشگاه هاي مختلف و سمينارهاي علمي و پژوهشي و فرهنگی و دعوت از اشخاص برجسته از لحاظ علمی و ادبی- فرهنگی و نیز بر پايي اردوهاي علمي و تفريحي اشاره نمود. همچنین دانشكده دارای چهار انجمن علمی مهندسي صنایع، مهندسي شیمی، مهندسي نفت، نانو بوده و نیز دارای  انجمن ورزشی و انجمن صنفی كه فعالیتهای مربوط به امور رفاهی، صنفی دانشجویان را انجام می دهند، می باشد. از جمله کانونهای فعال در دانشکده می توان به سه  كانون ادبی و فرهنگی، كانون هلال احمرو کانون قران و عترت اشاره نمود.. بسيج دانشجويي از ديگر ارگانهاي دانشجويي موجود در دانشكده می باشد