ریاست

دكتر محمد علي آرون عضو هيئت علمي دانشگاه تهران ریاست دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران را عهده دار می باشند.