ریاست

دکتر محمد علی آرون عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ریاست دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران را عهده دار می باشند.