امور پژوهشی

پژوهش یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعة همه جانبة یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است. بنابراين دانشكده فني فومن اهميت زيادي براي موضوع پژوهش قائل بوده و موضوع پژوهش ازجايگاه ويژه اي در تصميم گيريهاي دانشكده برخوردار است. ازجمله فعاليتهاي پژوهشي دانشكده عبارتند از :

  • برگزاري كارگاههاي علمي آموزشي با هدف تشويق دانشجويان به امر تحقيق و پژوهش به خصوص در زمينه علوم روز.
  • برگزاري نشست هاي مشترك با صنايع استان در جهت تعميق روابط صنعت و دانشگاه.
  • اجراي‌پروژه هاي تحقيقاتي‌وارائه‌مقاله‌توسط‌اعضاي‌هيئت علمي.
  • افتتاح دفتر پارك علم و فناوري دانشگاه تهران درمحل دانشکده فنی فومن.
  • برگزاري جلسات ماهيانه سخنرانيهاي علمي با دعوت از اساتيد برجسته صنعت و دانشگاه.
  • تاسيس دفتر همصدا (همكاري مشترك صنعت و دانشگاه) در محل دانشكده در جهت ارتباط بيشتر با صنايع استان با همكاري انجمن مديران صنايع استان گيلان.
  • انجام کلیه امور مربوط به کارآموزی دانشجویان دانشکده.